دکتر محمد میره ای ...........................................حوزه تخصصی برنامه ریزی شهری

دکتر فرشاد نجفی اسداللهی................................حوزه تخصصی جامعه شناسی و آمار

دکتر سید علیرضا آشفته.......................................حوزه تخصصی معدن و علوم زمین

دکتر رکسانا موگویی.................................................حوزه تخصصی محیط زیست

دکتر وحید آرایی......................................................حوزه مدیریت و حکمرانی

دکتر محمد جواد موسی نژاد...................................................حوزه علوم سیاسی

دکتر حیدر لطفی.......................................................حوزه جغرافیا و گردشگری

دکتر علی شمیسا..................................................................حوزه روانشناسی

دکتر مجید محسنی..............................................................حوزه علوم تربیتی

دکتر علیرضا طاهری زاده....................................................حوزه مدیریت شهری

دکتر مریم عباسی..............................................................حوزه عمران و سازه

دکتر فرامرز توکلی ....................................................................حوزه حقوق

دکتر علی رستمی فرد..............................................................حوزه نفت و گاز

دکتر احسان قدمی.............................................................حوزه فرهنگ و هنر

دکتر ابوذر سیفی کلستان......................................................حوزه آینده پژوهی